بهتر از پرسپولیس بودیم/ از کرواسی جای گلر، بزن‌بهادر آورده‌اند

Home / بهتر از پرسپولیس بودیم/ از کرواسی جای گلر، بزن‌بهادر آورده‌اند

بهتر از پرسپولیس بودیم/ از کرواسی جای گلر، بزن‌بهادر آورده‌اند
سرمربی سایپا گفت: پرسپولیس در نیمه اول فقط یک شوت داشت که فکر کنم هر 10 سال یک‌بار چنین شوتی را بزند.

بهتر از پرسپولیس بودیم/ از کرواسی جای گلر، بزن‌بهادر آورده‌اند

سرمربی سایپا گفت: پرسپولیس در نیمه اول فقط یک شوت داشت که فکر کنم هر 10 سال یک‌بار چنین شوتی را بزند.
بهتر از پرسپولیس بودیم/ از کرواسی جای گلر، بزن‌بهادر آورده‌اند