بهترین جودوکار وزن خودم هستم

Home / بهترین جودوکار وزن خودم هستم

بهترین جودوکار وزن خودم هستم
ملی‌پوش جودو گفت: با توجه به اینکه اختلافم با نفر دوم وزن خودم 1700 امتیاز است به همین خاطر فکر می‌کنم بتوانم تا دو ماه آینده رنکینگ نخست خودم را حفظ کنم.

بهترین جودوکار وزن خودم هستم

ملی‌پوش جودو گفت: با توجه به اینکه اختلافم با نفر دوم وزن خودم 1700 امتیاز است به همین خاطر فکر می‌کنم بتوانم تا دو ماه آینده رنکینگ نخست خودم را حفظ کنم.
بهترین جودوکار وزن خودم هستم