بنزین 2 نرخی و سهمیه‌ای یک گام تا اجرا

Home / بنزین 2 نرخی و سهمیه‌ای یک گام تا اجرا

بنزین 2 نرخی و سهمیه‌ای یک گام تا اجرا
سخنان وزیر نفت مبنی بر اینکه موضوع سهمیه‌بندی بنزین در هیأت دولت در دست بررسی است، نشان از این دارد که پس از 11 سال، مجدداً شاهد بازگشت کارت‌سوخت هستیم.

بنزین 2 نرخی و سهمیه‌ای یک گام تا اجرا

سخنان وزیر نفت مبنی بر اینکه موضوع سهمیه‌بندی بنزین در هیأت دولت در دست بررسی است، نشان از این دارد که پس از 11 سال، مجدداً شاهد بازگشت کارت‌سوخت هستیم.
بنزین 2 نرخی و سهمیه‌ای یک گام تا اجرا