بسیج بیمه‌کننده نظام اسلامی است

Home / بسیج بیمه‌کننده نظام اسلامی است

بسیج بیمه‌کننده نظام اسلامی است
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد بابل گفت: بسیج یکی از الطاف الهی و بیمه‌کننده نظام و ضامن ملتی است که می‌توان از آن به‌عنوان الگوی جهان اسلام یاد‌ کرد.

بسیج بیمه‌کننده نظام اسلامی است

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد بابل گفت: بسیج یکی از الطاف الهی و بیمه‌کننده نظام و ضامن ملتی است که می‌توان از آن به‌عنوان الگوی جهان اسلام یاد‌ کرد.
بسیج بیمه‌کننده نظام اسلامی است