بسیج اساتید جلودار حرکت‌های انقلابی در دانشگاه آزاد اسلامی باشد

Home / بسیج اساتید جلودار حرکت‌های انقلابی در دانشگاه آزاد اسلامی باشد

بسیج اساتید جلودار حرکت‌های انقلابی در دانشگاه آزاد اسلامی باشد
نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان تصریح کرد که بسیج اساتید باید جلودار حرکت‌های انقلابی در دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

بسیج اساتید جلودار حرکت‌های انقلابی در دانشگاه آزاد اسلامی باشد

نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان تصریح کرد که بسیج اساتید باید جلودار حرکت‌های انقلابی در دانشگاه آزاد اسلامی باشد.
بسیج اساتید جلودار حرکت‌های انقلابی در دانشگاه آزاد اسلامی باشد