بزرگداشت شیخ اشراق برگزار می‌شود

Home / بزرگداشت شیخ اشراق برگزار می‌شود

بزرگداشت شیخ اشراق برگزار می‌شود
بزرگداشت جهانی شهاب‌الدین سهروردی و روز جهانی فلسفه در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار می‌شود.

بزرگداشت شیخ اشراق برگزار می‌شود

بزرگداشت جهانی شهاب‌الدین سهروردی و روز جهانی فلسفه در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار می‌شود.
بزرگداشت شیخ اشراق برگزار می‌شود