بزرگترین ترس دشمنان وحدت بین مسلمانان است

Home / بزرگترین ترس دشمنان وحدت بین مسلمانان است

بزرگترین ترس دشمنان وحدت بین مسلمانان است
مدیرکل اداره فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت وحدت بین مسلمانان گفت: بزرگترین ترس دشمنان وحدت بین مسلمانان است.

بزرگترین ترس دشمنان وحدت بین مسلمانان است

مدیرکل اداره فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت وحدت بین مسلمانان گفت: بزرگترین ترس دشمنان وحدت بین مسلمانان است.
بزرگترین ترس دشمنان وحدت بین مسلمانان است