برگزاری 335 جلسه مشاوره بانوان در کربلا

Home / برگزاری 335 جلسه مشاوره بانوان در کربلا

برگزاری 335 جلسه مشاوره بانوان در کربلا
معاون امور بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین از برگزاری 335 جلسه مشاوره ویژه بانوان زائر در موکب‌های ایرانی در کربلا خبر داد.

برگزاری 335 جلسه مشاوره بانوان در کربلا

معاون امور بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین از برگزاری 335 جلسه مشاوره ویژه بانوان زائر در موکب‌های ایرانی در کربلا خبر داد.
برگزاری 335 جلسه مشاوره بانوان در کربلا