برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحقیقات پیشرفته در آموزش

Home / برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحقیقات پیشرفته در آموزش

برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحقیقات پیشرفته در آموزش
کنفرانس بین‌المللی تحقیقات پیشرفته در آموزش 7 تا 9 مارس 2019 در دانشگاه لندن برگزار می‌شود.

برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحقیقات پیشرفته در آموزش

کنفرانس بین‌المللی تحقیقات پیشرفته در آموزش 7 تا 9 مارس 2019 در دانشگاه لندن برگزار می‌شود.
برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحقیقات پیشرفته در آموزش