برگزاری همایش کویرنوردی به مناسبت روز دانشجو

Home / برگزاری همایش کویرنوردی به مناسبت روز دانشجو

برگزاری همایش کویرنوردی به مناسبت روز دانشجو
همایش کویرنوردی به مناسبت 16 آذر ـ روز دانشجو ـ در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

برگزاری همایش کویرنوردی به مناسبت روز دانشجو

همایش کویرنوردی به مناسبت 16 آذر ـ روز دانشجو ـ در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.
برگزاری همایش کویرنوردی به مناسبت روز دانشجو