برگزاری نشست کمیته فنی باشگاه استقلال

Home / برگزاری نشست کمیته فنی باشگاه استقلال

برگزاری نشست کمیته فنی باشگاه استقلال
نشست کمیته فنی باشگاه استقلال امروز با حضور مظلومی، روانخواه، نامجومطلق، رضایی و فریبا برگزار می‌شود.

برگزاری نشست کمیته فنی باشگاه استقلال

نشست کمیته فنی باشگاه استقلال امروز با حضور مظلومی، روانخواه، نامجومطلق، رضایی و فریبا برگزار می‌شود.
برگزاری نشست کمیته فنی باشگاه استقلال