برگزاری نخستین جلسه هماهنگی لیگ بوچیا

Home / برگزاری نخستین جلسه هماهنگی لیگ بوچیا

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی لیگ بوچیا
نخستین جلسه هماهنگی لیگ بوچیا در فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین برگزار شد.

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی لیگ بوچیا

نخستین جلسه هماهنگی لیگ بوچیا در فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین برگزار شد.
برگزاری نخستین جلسه هماهنگی لیگ بوچیا