برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی برنامه «اتاق خبر»

Home / برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی برنامه «اتاق خبر»

برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی برنامه «اتاق خبر»
اولین جلسه شورای راهبردی برنامه «اتاق خبر» تلویزیون اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی در خبرگزاری آنا برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی برنامه «اتاق خبر»

اولین جلسه شورای راهبردی برنامه «اتاق خبر» تلویزیون اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی در خبرگزاری آنا برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی برنامه «اتاق خبر»