برنامه‌ریزی توزیع متادون در داروخانه‌های منتخب

Home / برنامه‌ریزی توزیع متادون در داروخانه‌های منتخب

برنامه‌ریزی توزیع متادون در داروخانه‌های منتخب
کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از برنامه این سازمان برای عرضه متادون توسط داروخانه‌های منتخب خبر داد.

برنامه‌ریزی توزیع متادون در داروخانه‌های منتخب

کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از برنامه این سازمان برای عرضه متادون توسط داروخانه‌های منتخب خبر داد.
برنامه‌ریزی توزیع متادون در داروخانه‌های منتخب