بررسی طرح مجازات های بازدارانده اهانت به ادیان با فوریت

Home / بررسی طرح مجازات های بازدارانده اهانت به ادیان با فوریت

بررسی طرح مجازات های بازدارانده اهانت به ادیان با فوریت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تعزیرات و مجازات های بازدارانده در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی موافقت کردند.

بررسی طرح مجازات های بازدارانده اهانت به ادیان با فوریت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تعزیرات و مجازات های بازدارانده در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی موافقت کردند.
بررسی طرح مجازات های بازدارانده اهانت به ادیان با فوریت