برای تکمیل 5 پروژه کلیدی برنامه داریم

Home / برای تکمیل 5 پروژه کلیدی برنامه داریم

برای تکمیل 5 پروژه کلیدی برنامه داریم
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: هم‌اکنون در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور پنج پروژه کلید در دست (EPDS) در حال اجرا داریم.

برای تکمیل 5 پروژه کلیدی برنامه داریم

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: هم‌اکنون در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور پنج پروژه کلید در دست (EPDS) در حال اجرا داریم.
برای تکمیل 5 پروژه کلیدی برنامه داریم