برای تأمین امنیت ملی، باید نگاه ویژه‌ به همسایگان داشت

Home / برای تأمین امنیت ملی، باید نگاه ویژه‌ به همسایگان داشت

برای تأمین امنیت ملی، باید نگاه ویژه‌ به همسایگان داشت
کارشناس مسائل دفاعی گفت: برای صیانت از امنیت ملی باید دیپلماسی دفاعی را توسعه دهیم و به همسایگان‌ نگاه ویژه‌ داشته باشیم.

برای تأمین امنیت ملی، باید نگاه ویژه‌ به همسایگان داشت

کارشناس مسائل دفاعی گفت: برای صیانت از امنیت ملی باید دیپلماسی دفاعی را توسعه دهیم و به همسایگان‌ نگاه ویژه‌ داشته باشیم.
برای تأمین امنیت ملی، باید نگاه ویژه‌ به همسایگان داشت