برآورد اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی برای اتمام مسکن مهر

Home / برآورد اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی برای اتمام مسکن مهر

برآورد اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی برای اتمام مسکن مهر
اتمام پروژه‌های مسکن مهر در صورت عمل به وعده‌های دولت دوازدهم ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

برآورد اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی برای اتمام مسکن مهر

اتمام پروژه‌های مسکن مهر در صورت عمل به وعده‌های دولت دوازدهم ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
برآورد اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی برای اتمام مسکن مهر