بخش شمالی پارک جمشیدیه قابل فروش نیست

Home / بخش شمالی پارک جمشیدیه قابل فروش نیست

بخش شمالی پارک جمشیدیه قابل فروش نیست
مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت: قسمت شمالی پارک جمشیدیه قابل فروش نیست.

بخش شمالی پارک جمشیدیه قابل فروش نیست

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت: قسمت شمالی پارک جمشیدیه قابل فروش نیست.
بخش شمالی پارک جمشیدیه قابل فروش نیست