با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی؛

Home / با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی؛

با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی؛
اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می‌شود

با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی؛

اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می‌شود
با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی؛