باید از شهرها و ساکنین آن‌ها محافظت کنیم

Home / باید از شهرها و ساکنین آن‌ها محافظت کنیم

باید از شهرها و ساکنین آن‌ها محافظت کنیم
دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی شهرها گفت: باید از شهرها و ساکنین آن‌ها محافظت کنیم.

باید از شهرها و ساکنین آن‌ها محافظت کنیم

دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی شهرها گفت: باید از شهرها و ساکنین آن‌ها محافظت کنیم.
باید از شهرها و ساکنین آن‌ها محافظت کنیم