بانک ملی مشکل زیرساختی تأمین ارز در مرز مهران دارد

Home / بانک ملی مشکل زیرساختی تأمین ارز در مرز مهران دارد

بانک ملی مشکل زیرساختی تأمین ارز در مرز مهران دارد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ملی زیرساخت خدمات‌رسانی را در ایام اربعین تقویت نکرده و کمبود باجه‌های مرزی مشکل‌آفرین شده است.

بانک ملی مشکل زیرساختی تأمین ارز در مرز مهران دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ملی زیرساخت خدمات‌رسانی را در ایام اربعین تقویت نکرده و کمبود باجه‌های مرزی مشکل‌آفرین شده است.
بانک ملی مشکل زیرساختی تأمین ارز در مرز مهران دارد