بانک ملی در مرز مهران مشکل زیرساختی تأمین ارز دارد

Home / بانک ملی در مرز مهران مشکل زیرساختی تأمین ارز دارد

بانک ملی در مرز مهران مشکل زیرساختی تأمین ارز دارد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ملی زیرساخت خدمات‌رسانی را در این ایام تقویت نکرده و نیز کمبود باجه‌های مرزی مشکل‌آفرین شد.

بانک ملی در مرز مهران مشکل زیرساختی تأمین ارز دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ملی زیرساخت خدمات‌رسانی را در این ایام تقویت نکرده و نیز کمبود باجه‌های مرزی مشکل‌آفرین شد.
بانک ملی در مرز مهران مشکل زیرساختی تأمین ارز دارد