بانو ایرانی تمامی دارایی‌اش را وقف کرد

Home / بانو ایرانی تمامی دارایی‌اش را وقف کرد

بانو ایرانی تمامی دارایی‌اش را وقف کرد
یک بانو ایرانی تمامی دارایی‌اش را وقف کرد.

بانو ایرانی تمامی دارایی‌اش را وقف کرد

یک بانو ایرانی تمامی دارایی‌اش را وقف کرد.
بانو ایرانی تمامی دارایی‌اش را وقف کرد