بالغ بر 60 میلیارد تومان به بخش صنعت دزفول تزریق شده است

Home / بالغ بر 60 میلیارد تومان به بخش صنعت دزفول تزریق شده است

بالغ بر 60 میلیارد تومان به بخش صنعت دزفول تزریق شده است
رئیس اداره صنعت و معدن دزفول با اعلام حمایت‌ اداری و تسهیلاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: امسال مبلغی بالغ بر 60 میلیارد تومان در بخش صنعتی دزفول تزریق شده است.

بالغ بر 60 میلیارد تومان به بخش صنعت دزفول تزریق شده است

رئیس اداره صنعت و معدن دزفول با اعلام حمایت‌ اداری و تسهیلاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: امسال مبلغی بالغ بر 60 میلیارد تومان در بخش صنعتی دزفول تزریق شده است.
بالغ بر 60 میلیارد تومان به بخش صنعت دزفول تزریق شده است