بازگشت مصدومان و غایبان/ غیبت شفر و ریکاوری بازیکنان

Home / بازگشت مصدومان و غایبان/ غیبت شفر و ریکاوری بازیکنان

بازگشت مصدومان و غایبان/ غیبت شفر و ریکاوری بازیکنان
تمرین امروز تیم استقلال در غیاب وینفرد شفر برگزار شد.

بازگشت مصدومان و غایبان/ غیبت شفر و ریکاوری بازیکنان

تمرین امروز تیم استقلال در غیاب وینفرد شفر برگزار شد.
بازگشت مصدومان و غایبان/ غیبت شفر و ریکاوری بازیکنان