بازدید وزیر ارتباطات از کمیته فرهنگی اربعین

Home / بازدید وزیر ارتباطات از کمیته فرهنگی اربعین

بازدید وزیر ارتباطات از کمیته فرهنگی اربعین
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در محل کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین از خادمان فرهنگی تجلیل کرد.

بازدید وزیر ارتباطات از کمیته فرهنگی اربعین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در محل کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین از خادمان فرهنگی تجلیل کرد.
بازدید وزیر ارتباطات از کمیته فرهنگی اربعین