بازدید نماینده فیفا از نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال

Home / بازدید نماینده فیفا از نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال

بازدید نماینده فیفا از نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال
نماینده لابراتور ( لاب اسپورت) فیفا از مراحل نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال بازدید کرد.

بازدید نماینده فیفا از نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال

نماینده لابراتور ( لاب اسپورت) فیفا از مراحل نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال بازدید کرد.
بازدید نماینده فیفا از نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال