بازدید دکتر طهرانچی از مراکز درمانی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد تبریز

Home / بازدید دکتر طهرانچی از مراکز درمانی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد تبریز

بازدید دکتر طهرانچی از مراکز درمانی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد تبریز
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از مراکز درمانی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بازدید کرد.

بازدید دکتر طهرانچی از مراکز درمانی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد تبریز

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از مراکز درمانی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بازدید کرد.
بازدید دکتر طهرانچی از مراکز درمانی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد تبریز