بازدید دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی از خبرگزاری آنا

Home / بازدید دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی از خبرگزاری آنا

بازدید دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی از خبرگزاری آنا
دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی با حضور در تحریریه خبرگزاری آنا از مجموعه بازدید و در نشستی خبری با محوریت «پیام صلح اسلامی به جهان» شرکت کرد.

بازدید دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی از خبرگزاری آنا

دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی با حضور در تحریریه خبرگزاری آنا از مجموعه بازدید و در نشستی خبری با محوریت «پیام صلح اسلامی به جهان» شرکت کرد.
بازدید دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی از خبرگزاری آنا