بازداشت یک نظامی در حادثه تروریستی اهواز

Home / بازداشت یک نظامی در حادثه تروریستی اهواز

بازداشت یک نظامی در حادثه تروریستی اهواز
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در خصوص پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: یک نظامی در ارتباط با این پرونده همچنان در بازداشت است و تحقیقات ادامه دارد.

بازداشت یک نظامی در حادثه تروریستی اهواز

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در خصوص پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: یک نظامی در ارتباط با این پرونده همچنان در بازداشت است و تحقیقات ادامه دارد.
بازداشت یک نظامی در حادثه تروریستی اهواز