بازار مسکن تا 5سال آینده در رکود است

Home / بازار مسکن تا 5سال آینده در رکود است

بازار مسکن تا 5سال آینده در رکود است
کارشناسان معتقدند تازمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل نشود رونق به بازار باز نمی گردد و از این رو تا پنج سال آینده چشم انداز مثبتی برای این بخش پیش بینی نمی شود.

بازار مسکن تا 5سال آینده در رکود است

کارشناسان معتقدند تازمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل نشود رونق به بازار باز نمی گردد و از این رو تا پنج سال آینده چشم انداز مثبتی برای این بخش پیش بینی نمی شود.
بازار مسکن تا 5سال آینده در رکود است

دانلود موزیک