بازار بین‌المللی انرژی به جایگاه ایران رسماً اعتراف کرد

Home / بازار بین‌المللی انرژی به جایگاه ایران رسماً اعتراف کرد

بازار بین‌المللی انرژی به جایگاه ایران رسماً اعتراف کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که در برابر آمریکا احساس تزلزل می‌کنند، بدانند شکست تحریم نفتی آمریکا حاصل ایستادگی ملت بود.

بازار بین‌المللی انرژی به جایگاه ایران رسماً اعتراف کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که در برابر آمریکا احساس تزلزل می‌کنند، بدانند شکست تحریم نفتی آمریکا حاصل ایستادگی ملت بود.
بازار بین‌المللی انرژی به جایگاه ایران رسماً اعتراف کرد