اینستکس شروعی برای جبران کاستی‌های اروپا در اجرای برجام

Home / اینستکس شروعی برای جبران کاستی‌های اروپا در اجرای برجام

اینستکس شروعی برای جبران کاستی‌های اروپا در اجرای برجام
سفیر کشورمان در انگلیس گفت: امیدوارم ابتکار سه کشور اروپایی به سازوکاری بینجامد که به طور واقعی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ملت ایران مقابله کند.

اینستکس شروعی برای جبران کاستی‌های اروپا در اجرای برجام

سفیر کشورمان در انگلیس گفت: امیدوارم ابتکار سه کشور اروپایی به سازوکاری بینجامد که به طور واقعی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ملت ایران مقابله کند.
اینستکس شروعی برای جبران کاستی‌های اروپا در اجرای برجام