ایمان زلال جوانان مؤمن زمینه‌ساز جلب تفضلات الهی است

Home / ایمان زلال جوانان مؤمن زمینه‌ساز جلب تفضلات الهی است

ایمان زلال جوانان مؤمن زمینه‌ساز جلب تفضلات الهی است
مقام معظم رهبری در مراسم عزاداری اربعین حسینی با حضور هیأت‌های دانشجویی فرمودند: احساسات صادقانه و ایمان زلال جوانان مؤمن زمینه‌ساز جلب تفضلات الهی است.

ایمان زلال جوانان مؤمن زمینه‌ساز جلب تفضلات الهی است

مقام معظم رهبری در مراسم عزاداری اربعین حسینی با حضور هیأت‌های دانشجویی فرمودند: احساسات صادقانه و ایمان زلال جوانان مؤمن زمینه‌ساز جلب تفضلات الهی است.
ایمان زلال جوانان مؤمن زمینه‌ساز جلب تفضلات الهی است