ایران دروازه ورود 120 هزار زائر خارجی به بهشت

Home / ایران دروازه ورود 120 هزار زائر خارجی به بهشت

ایران دروازه ورود 120 هزار زائر خارجی به بهشت
دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: بیش از 120 هزار زائر خارجی از طریق مرزهای کشورمان برای حضور در مراسم اربعین وارد عراق شدند.

ایران دروازه ورود 120 هزار زائر خارجی به بهشت

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: بیش از 120 هزار زائر خارجی از طریق مرزهای کشورمان برای حضور در مراسم اربعین وارد عراق شدند.
ایران دروازه ورود 120 هزار زائر خارجی به بهشت