ایران باید در ایجاد اسناد بین‌المللی سهم داشته باشد

Home / ایران باید در ایجاد اسناد بین‌المللی سهم داشته باشد

ایران باید در ایجاد اسناد بین‌المللی سهم داشته باشد
سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو با بیان اینکه تاکنون عمدتاً مجری اسناد بین‌المللی بوده‌ایم، تصریح کرد: ایران باید در ایجاد اسناد بین‌المللی سهم داشته باشد.

ایران باید در ایجاد اسناد بین‌المللی سهم داشته باشد

سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو با بیان اینکه تاکنون عمدتاً مجری اسناد بین‌المللی بوده‌ایم، تصریح کرد: ایران باید در ایجاد اسناد بین‌المللی سهم داشته باشد.
ایران باید در ایجاد اسناد بین‌المللی سهم داشته باشد