ایران از لحاظ علمی حرف اول را در منطقه می‌زند

Home / ایران از لحاظ علمی حرف اول را در منطقه می‌زند

ایران از لحاظ علمی حرف اول را در منطقه می‌زند
نماینده کشورمان در سازمان اکو جایگاه علمی کشورمان را در منطقه اول دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشگام انتقال تجربه علمی به سایر کشورها است.

ایران از لحاظ علمی حرف اول را در منطقه می‌زند

نماینده کشورمان در سازمان اکو جایگاه علمی کشورمان را در منطقه اول دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشگام انتقال تجربه علمی به سایر کشورها است.
ایران از لحاظ علمی حرف اول را در منطقه می‌زند