ایجاد 3 کرسی زبان فارسی در بلژیک، آلمان و مالزی

Home / ایجاد 3 کرسی زبان فارسی در بلژیک، آلمان و مالزی

ایجاد 3 کرسی زبان فارسی در بلژیک، آلمان و مالزی
معاون اجرایی مرکز و گسترش زبان فارسی اعلام کرد: سه کرسی جدید زبان فارسی در کشورهای بلژیک، آلمان و مالزی براساس همکاری‌های بین‌دانشگاهی ایجاد می‌شود.

ایجاد 3 کرسی زبان فارسی در بلژیک، آلمان و مالزی

معاون اجرایی مرکز و گسترش زبان فارسی اعلام کرد: سه کرسی جدید زبان فارسی در کشورهای بلژیک، آلمان و مالزی براساس همکاری‌های بین‌دانشگاهی ایجاد می‌شود.
ایجاد 3 کرسی زبان فارسی در بلژیک، آلمان و مالزی