ایجاد انقلاب در راه‌آهن با استفاده از نقدینگی‌های سرگردان

Home / ایجاد انقلاب در راه‌آهن با استفاده از نقدینگی‌های سرگردان

ایجاد انقلاب در راه‌آهن با استفاده از نقدینگی‌های سرگردان
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه ریلی، باید شناخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران توسط مسئولان راه‌آهن ایجاد شود.

ایجاد انقلاب در راه‌آهن با استفاده از نقدینگی‌های سرگردان

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه ریلی، باید شناخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران توسط مسئولان راه‌آهن ایجاد شود.
ایجاد انقلاب در راه‌آهن با استفاده از نقدینگی‌های سرگردان