اوراق امتحانات نهایی الکترونیک تصحیح می‌شوند

Home / اوراق امتحانات نهایی الکترونیک تصحیح می‌شوند

اوراق امتحانات نهایی الکترونیک تصحیح می‌شوند

تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانات نهایی طرح جدیدی است که برای نخستین بار در امتحانات شهریور به صورت پایلوت برگزار می‌شود. در همین رابطه عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: تا کنون تصحیح اوراق امتحانات نهایی به صورت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اوراق امتحانات نهایی الکترونیک تصحیح می‌شوند

تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانات نهایی طرح جدیدی است که برای نخستین بار در امتحانات شهریور به صورت پایلوت برگزار می‌شود. در همین رابطه عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: تا کنون تصحیح اوراق امتحانات نهایی به صورت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اوراق امتحانات نهایی الکترونیک تصحیح می‌شوند