اهمیت فعالیت‌های فکری و بنیادی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی

Home / اهمیت فعالیت‌های فکری و بنیادی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی

اهمیت فعالیت‌های فکری و بنیادی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی
مدیر‌کل فرهنگی، اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت‌های فکری و بنیادی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی را بسیار حائز اهمیت دانست.

اهمیت فعالیت‌های فکری و بنیادی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی

مدیر‌کل فرهنگی، اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت‌های فکری و بنیادی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی را بسیار حائز اهمیت دانست.
اهمیت فعالیت‌های فکری و بنیادی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی