انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است

Home / انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است

انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است
رئیس‌جمهور روسیه حادثه انفجار مرکز آموزشی در شبه‌جزیره کریمه را محصول جهانی‌ شدن دانست.

انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است

رئیس‌جمهور روسیه حادثه انفجار مرکز آموزشی در شبه‌جزیره کریمه را محصول جهانی‌ شدن دانست.
انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است