انسداد 66 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور

Home / انسداد 66 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور

انسداد 66 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور
دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی گفت: از زمان شروع طرح تعادل‌بخشی در سال 1384 تاکنون بیش از 66 هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.

انسداد 66 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور

دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی گفت: از زمان شروع طرح تعادل‌بخشی در سال 1384 تاکنون بیش از 66 هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.
انسداد 66 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور