انتقال مرکز مولوی انجمن حمایت از کودکان کار به یک مدرسه

Home / انتقال مرکز مولوی انجمن حمایت از کودکان کار به یک مدرسه

انتقال مرکز مولوی انجمن حمایت از کودکان کار به یک مدرسه
قائم مقام انجمن حمایت از کودکان کار از انتقال مرکز خیابان مولوی به ساختمان بازسازی شده یک مدرسه متروکه در مجاورت این مرکز خبر داد.

انتقال مرکز مولوی انجمن حمایت از کودکان کار به یک مدرسه

قائم مقام انجمن حمایت از کودکان کار از انتقال مرکز خیابان مولوی به ساختمان بازسازی شده یک مدرسه متروکه در مجاورت این مرکز خبر داد.
انتقال مرکز مولوی انجمن حمایت از کودکان کار به یک مدرسه