امید به خارج از کشور مانعی را مرتفع نمی‌کند

Home / امید به خارج از کشور مانعی را مرتفع نمی‌کند

امید به خارج از کشور مانعی را مرتفع نمی‌کند
عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با توجه به تولید داخلی گفت: کلید پیشرفت در کار و تلاش بوده و امید به خارج از کشور مانعی را مرتفع نمی‌کند.

امید به خارج از کشور مانعی را مرتفع نمی‌کند

عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با توجه به تولید داخلی گفت: کلید پیشرفت در کار و تلاش بوده و امید به خارج از کشور مانعی را مرتفع نمی‌کند.
امید به خارج از کشور مانعی را مرتفع نمی‌کند