امیدوارم داوران قضاوت خوبی داشته باشند/ فقط برد می‌خواهیم

Home / امیدوارم داوران قضاوت خوبی داشته باشند/ فقط برد می‌خواهیم

امیدوارم داوران قضاوت خوبی داشته باشند/ فقط برد می‌خواهیم
سرمربی السد قطر گفت: بازی سختی مقابل پرسپولیس داریم و امیدوارم داوران قضاوت خوبی داشته باشند.

امیدوارم داوران قضاوت خوبی داشته باشند/ فقط برد می‌خواهیم

سرمربی السد قطر گفت: بازی سختی مقابل پرسپولیس داریم و امیدوارم داوران قضاوت خوبی داشته باشند.
امیدوارم داوران قضاوت خوبی داشته باشند/ فقط برد می‌خواهیم