امکان پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی از دانشگاه‌های مختلف

Home / امکان پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی از دانشگاه‌های مختلف

امکان پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی از دانشگاه‌های مختلف
دانشگاه علامه طباطبایی در دوره تحصیلات تکمیلی سال آینده دانشجوی استعداد درخشان از سایر دانشگاه‌ها می‌پذیرد.

امکان پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی از دانشگاه‌های مختلف

دانشگاه علامه طباطبایی در دوره تحصیلات تکمیلی سال آینده دانشجوی استعداد درخشان از سایر دانشگاه‌ها می‌پذیرد.
امکان پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی از دانشگاه‌های مختلف