امکان انتقال دانشجویان دختر متاهل به شهر محل سکونت همسر در دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی

Home / امکان انتقال دانشجویان دختر متاهل به شهر محل سکونت همسر در دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی

امکان انتقال دانشجویان دختر متاهل به شهر محل سکونت همسر در دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی

در دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی نقل و انتقال ها  از طریق سامانه انجام می‌شود و تقاضای افراد  پس از ثبت درخواست بررسی و در صورت موجه بودن انتقال این افراد انجام می‌شود. وی بیان کرد: زمان تقاضای انتقالی از …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امکان انتقال دانشجویان دختر متاهل به شهر محل سکونت همسر در دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی

در دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی نقل و انتقال ها  از طریق سامانه انجام می‌شود و تقاضای افراد  پس از ثبت درخواست بررسی و در صورت موجه بودن انتقال این افراد انجام می‌شود. وی بیان کرد: زمان تقاضای انتقالی از …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امکان انتقال دانشجویان دختر متاهل به شهر محل سکونت همسر در دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی