امنیت غذایی چیست؟

Home / امنیت غذایی چیست؟

امنیت غذایی چیست؟
مدیرکل دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی گفت: امنیت غذایی به معنی دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف‌شده است.

امنیت غذایی چیست؟

مدیرکل دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی گفت: امنیت غذایی به معنی دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف‌شده است.
امنیت غذایی چیست؟